Časté otázky

Čo je elektronický podpis ?

Pojem elektronický podpis je vymedzený v § 3 zákona o elektronickom podpise a ten ho definuje ako informáciu pripojenú, alebo inak logicky spojenú s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať základné požiadavky:

  • nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu
  • na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča, patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo je s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie
  • obsahuje údaj, ktorý identifikuje podpisovateľa.

Čo je zaručený elektronický podpis ?

Zaručený elektronický podpis (ZEP) umožňuje bezpečnú komunikáciu tak na úrovni verejnej ako aj na úrovni súkromnej. Jeho využívanie následne umožňuje nemalé úspory financií, práce, času… a v neposlednom rade tiež nenáročnú a plnohodnotnú archiváciu dokumentov v elektronickej podobe.

Pre zaručený elektronický podpis zákon vyžaduje splnenie všetkých požiadaviek uvedených pre elektronický podpis a navyše musí spĺňať požiadavky podľa § 4 zákona o elektronickom podpise:

  • je vyhotovený pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený na vyhotovenie ZEP,možno ho vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu
  • spôsob jeho vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba zaručený elektronický podpis vyhotovila
  • na verejný kľúč, patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie ZEP, je vydaný kvalifikovaný certifikát

Čo je osobný certifikát?

Osobný certifikát nazývaný aj komerčný certifikát (certifikát verejného kľúča) je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný. Osobný certifikát je určený na overovanie správnosti elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču.

Čo je kvalifikovaný certifikát?

Kvalifikovaný certifikát (KC) je certifikát fyzickej osoby, ktorý vydala akreditovaná certifikačná autorita. Je určený len pre potreby vytvárania a overovania zaručeného elektronického podpisu(ZEP). V zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise musí byť KC uložený na bezpečnom zariadení (SSCD – Secure Signature Creation Device), ktoré je certifikované Národným bezpečnostným úradom SR.

Povinnosti pri používanii zaručeného elektronického podpisu

  • podávanie žiadostí o vrátenie DPH medzi členskými štátmi EU od januára 2010 už len elektronicky
  • povinnosť komunikovať elektronicky so Sociálnou poisťovňou pre podniky s 5 a viac zamestnancami